Allmänna villkor Spelförsäljning

Allmänt

Firma Arne Guldström / Gameroom  är ett registrerat företag och innehar F-skattsedel.  Är du under 18 år? Be målsman att genomföra köp och betalning.  Nedan kan du läsa om köp och leveransvillkor.  För varors skick hänvisar vi till annonserna.

Köpvillkor

Befintligt skick: Alla produkter vi säljer är begagnade varor som säljs utan garanti i befintligt skick. Eftersom det rör sig om begagnade varor, får man acceptera att sakerna kan ha vissa brister, utan att vara felaktiga i lagens mening. Vi gör vårt bästa att informera om dessa brister i annonserna. Har du frågor kring varans skick ber vi dig att kontakta oss INNAN köp sker på telefon 031-293400 eller E-post arne@gameroom.se

Priser

Alla angivna priser är angivna i annonsen och i svenska kronor. På vissa objekt är det avdragbar moms och det framgår i objektets pris beskrivning. Annars är det VMB moms som gäller (Firma Arne Guldström får betala moms på vinsten/mellanskillnaden)

Betalningsvillkor

Tidigare har vi erbjudit möjlighet att betala mot faktura för alla. Dessvärre är det så att vi alltför ofta drabbats av obetalda fakturor. Vi måste därför meddela att vi för nya kunder och nystartade företag tillämpar förskottsbetalning vid första köptillfället. Återkommande/kända kunder kan faktureras efter sedvanlig kreditprövning. Villkoret är dock att det inte finns några gamla eller pågående betalningsanmärkningar.

Fakturering

Vid fakturaköp anlitar vi Intrum Justitia fakturaservice för fakturering.

Frakt med externt fraktbolag

Frakt sker på mottagarens risk.
När spelet lämnat Gameroom i Hyssna är det mottagaren ansvar och om detta ej gillas så får ni själva ordna med transport.
Vi paketerar väl och dokumenterar/tar foton på paketet men kan ej ta ansvar för DHL´s hantering av kollit.
 
Tilläggsförsäkring går ej att teckna hos DHL på begagnad vara men ett grundskydd finns med 150 kr per kilo
(sen om det går att få ut något vid en skada är ju tveksamt! och sen tillkommer en självrisk på 9000 kr)

Förskottsbetalning

Så snart vi mottagit din order hör vi av oss till dig via e-post med uppgifter om inbetalning. Vi skickar sedan din beställning så snart din betalning är registrerad.

Vill du spara lite tid så ring in din order på 031-293400,så får du uppgifterna direkt och kan dessutom ställa frågor kring produkterna om du så önskar.

Viktigt om varor

Alla varor säljes i begagnat skick och befintligt skick som reparations objekt
Mer information om en specifik vara finner du i dess annons.

BEGAGNAT ÄR JUST - BEGAGNAT

För att undvika missförstånd vill vi vara tydliga med att begagnade produkter betyder att de har använts tidigare.  Det kan innebära att det finns någon skönhetsfläck, att den ursprungliga funktionen har begränsats, att manualer inte följer med etc.

De objekten som säljs som reparations objekt och som har knapphändig beskrivning av skick är det upp till köparen att beakta att dessa objekt kan ha dolda eller okända fel.

Alla objekt som säljs via Gameroom.se säljs i befintligt skick. Som köpare skall du undersöka objektet vid upphämtning eller vid eventuell visning.  För de fel som köparen inte upptäckt vid visning eller upphämtning ansvarar inte säljaren för.

Fel i varan

Samtliga varor är kontrollerade men säljs i befintligt skick. Detta innebär att säljaren inte ansvarar för så kallade slitagedelar som kan ingå i varan. Med slitagedelar avses glödlampor, gummiringar, flipperleder, bumperringar, plastramper, joysticks, myntinkast, monitorer, displayer, rattar m.m.

För så kallade reparationsobjekt ansvarar säljaren inte för brister i varan som hänför sig till sådana delar som angivits vara i behov av reparation.

Gameroom.se gör sitt allra bästa för att ge korrekta beskrivningar men då det är begagnade varor finns det risk för missar.

Gameroom.se  kan inte garantera att bilderna återger exakta färger. Skärminställningar kan variera från dator till dator. Ljus och skuggor i produktbilderna kan eventuellt påverka färgerna. Märkbara skillnader nämns i annonserna, Alla bilderna på objekten är på det aktuella objektet i fråga om ej annat anges Tex. Arkivbild.

Det finns endast ett exemplar av varje vara.

Gameroom.se reserverar sig för felskrivningar samt att varor kan vara bokade / sålda.

Säljaren ansvarar vidare inte för fel som orsakats av felaktig montering. Varan ska monteras i enlighet med tillverkarens rekommendationer och på ett fackmannamässigt sätt. Att varan ska monteras i enlighet med tillverkarens rekommendationer innefattar även en skyldighet för dig att ta reda på vilka komponenter som enligt tillverkaren ska ersättas med nya.

Säljaren ansvarar inte heller för fel som orsakats av olyckshändelse, vanvård, onormal användning eller liknande efter tidpunkten för varans avlämnande. Med onormal användning avses bl.a. tävlingsverksamhet och trimning. 

Köparens undersökningsplikt

Det är köparen som skall kontrollera att objektet motsvarar det han eller hon har rätt att förvänta sig med hänsyn till beskrivningen.

Köpare som köpt via Internet ska i samband med leveransen noga undersöka objektet och kontrollera att det svarar mot Gamerooms beskrivning. Vid På-plats skall motsvarande undersökning göras före köp.

Begagnade varor kan ha brister. Det är något som köparen måste räkna med. Enligt Konsumentköplagen anses en begagnad vara som sålts i "befintligt skick". Med detta menas att varan säljs i det skick den befinner sig vid köptillfället. Fel som upptäcks efter köptillfället ansvarar säljaren endast för om felet fanns vid köptillfället.

För fel eller skador som köparen borde sett vid visningen eller vid avhämtningen ansvarar inte säljaren.  Detsamma gäller fel som framgår av beskrivningen av det aktuella objektet

Tänk på att informationen på Internet om objekten är utformad för att vara lättillgänglig och översiktlig. Gameroom.se  fokuserar på teknisk funktion,  medan sådant som i första hand är av kosmetisk karaktär beskrivs översiktligt tex. skönhetsskador och repor kan förekomma.

friskrivning

Detta är en mildare form av friskrivning som innebär att köparen får räkna med att varan inte är felfri. Begreppet i befintligt skick används ofta för begagnade varor. Konsumenten kan inte förvänta sig samma sak av en vara som säljs i befintligt skick som av en nyproducerad vara och har därför inte samma möjlighet att klaga på fel. Det är därför extra viktigt att köparen undersöker varan när den säljs i befintligt skick. Varan kan fortfarande vara felaktig om den är i sämre skick än vad köparen kunde förutsätta 

Övrigt

Firma Arne Guldström / Gameroom följer givetvis konsumentköplagen och vid en eventuell tvist så försöker vi självklart att följa ARN rådgivande beslut.

Men när det gäller att sälja begagnade flipperspel så är inte konsumentköplagen alltid verklighesanpassad så om du har några funderingar eller frågor hör av dig INNAN du vill köpa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allmänna hyresvillkor Speluthyrning

§ 1. Tillämplighet
Dessa villkor gäller vid uthyrning av Förströelseautomater och
kringutrustning som är integrerade i hyresavtalet.
Villkoren skall gälla om annat inte avtalats mellan uthyraren och hyrestagaren.

§ 2. Leverans
Alla hyresobjekt levereras utav ägaren / uthyraren
och installeras på angiven plats beskrivet i hyresavtalet.
Eller i vissa fall avhämtas av hyrestagaren

§ 3. Hyrestid
Hyrestiden räknas från och med den dag då hyresobjekten
levereras av uthyraren eller hålls tillgänglig för avhämtning,
till och med den dag då hyresobjekten återlämnas.

§ 4. Hyresräkning
Hyra debiteras i enlighet med uthyrarens gällande
hyresprislista. Angiven dags/månadshyra utgör hyrespris
per maskin och hyra debiteras även under semesterperioden om
inte hyresobjektet i förväg är avanmäld och tillgänglig för avhämtning.

§ 5. Användningsplats
Hyresobjektet får endast användas för förströelsespel i Freeplay (gratis utan myntbetalning)
och allmänheten får ej ha tillträde till hyresobjektet
(Allmänhet = mer än 100 personer som har tillträde till hyresobjektet i mer än 5 dagar)
Hyresobjektet kan användas i allmänplats  t.ex. på Mässa, Event, Kalas m.m. i max 5 dagar
(Detta måste framgå i hyresavtalet om hyresobjektet skall användas på allmänplats)
I vissa fall kan tillstånd från Lotteriinspektionen behövas kolla med  LI. Telefon: 0152-650 100
Hyresobjektet får inte användas i operating. (ställas ut på allmänplats i vinstsyfte)
Hyresobjekt får ej uthyras i andra hand eller flyttas från angiven plats i hyresavtalet.

§ 6. Skötsel och vård
Kunden är skyldig att vårda hyresobjektet och att iakttaga utfärdade föreskrifter
om objektens skötsel samt att använda föreskrivna. 
Tillsyn, service och reparation utförs av uthyraren vid normalt användande utan kostnad.

§ 7. Skador på maskin, reparationer
Kunden svarar för uppkomna skador, som ej är att hänföra till normalt slitage debiteras. Reparation får ej utföras utan vårt godkännande.
Tillsyn, service och reparation utförs av uthyraren vid normalt användande utan kostnad.
Vid skador och fel som orsakas av felaktigt användande kan uthyraren debitera hyrestagare.
Besiktning i samband med leverans/hämtning görs av uthyraren och hyrestagaren tillsammans.
 
§ 8. Försäkring
För att uppfylla sitt ansvar enligt dessa hyresvillkor åligger
det hyrestagaren att hålla hyresobjektet försäkrat.
Förkommer eller skadas hyresobjektet ska hyrestagaren omedelbart
anmäla detta till uthyraren. Vid tveksamhet om
försäkringens omfattning, kontakta oss eller ert försäkringsbolag.

§ 9. Förlust av maskin eller vid större skada.
Förlorade maskiner eller vid större skador debiteras hyresobjektets värde
som står angivet i hyresavtalet.

§ 10. Utebliven betalning
Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser
enligt hyresavtalet, är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan säga upp avtalet och återtaga hyresobjekt på hyrestagarens bekostnad.

§ 11. Betalningsvillkor
30 dagar efter fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen.
Samtliga priser gäller exklusive mervärdesskatt.
Vid faktura anlitar vi Intrum Justitia fakturaservice för fakturering.


§ 12. Tvister
De tvister som kan uppkomma mellan uthyrare
och hyrestagare skall avgöras enligt svensk rätt av svensk domstol.